Quyền lợi & Trách nhiệm của Bịnh nhân | Melbourne IVF

Sign in

You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive. Forgotten your password?

Register

The Melbourne IVF Patient Portal is exclusively made available to Melbourne IVF patients, to allow them to share their experiences and support each other through their fertility treatments.

Existing patients registration

Sign in

You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive. Forgotten your password?

Register

This section of the Melbourne IVF website is made exclusively available to GPs, Obstetricians and Gynaecologists.

For more information, please contact us.

Doctor registration
New enquiries
1800 111 483
Existing Patients
03 9473 4444
Clinic phone numbersBook an appointmentEmail us

Quyền lợi & Trách nhiệm của Bịnh nhân

Thông tin Quan trọng cho Bịnh nhân (Important Patient Information)

Quyền lợi & Trách nhiệm của Bịnh nhân (Patient Rights & Responsibilities)

Là bịnh nhân của Melbourne IVF, trước khi khởi sự điều trị quí vị cần biết quyền lợi và trách nhiệm của quí vị.  Xin đọc thông tin sau đây và nếu quí vị có thắc mắc hay lo lắng gì, chúng tôi khuyến khích quí vị nói chuyện với một thành viên của nhóm Melbourne IVF.

Quyền lợi của tôi gồm những gì? (What are my rights?)

Quí vị có quyền:

 • cho biết ý kiến về cách chăm sóc quí vị
 • được đối xữ một cách kính trọng và nghiêm chỉnh
 • được điều trị và chăm sóc trong một môi trường an toàn
 • được bảo mật và giữ kín mọi thông tin cá nhân và sức khỏe bản thân, trừ khi luật pháp cho phép tiết lộ
 • có người thân hổ trợ bên mình gần như bất cứ lúc nào
 • biết nhân viên nào là người có trách nhiệm chăm sóc cho quí vị
 • tìm ý kiến thứ hai nếu muốn
 • yêu cầu có thông dịch viên
 • từ chối sự điều trị và các dịch vụ được cung cấp
 • xem hồ sơ sức khỏe của quí vị theo luật ấn định, khi cung cấp giấy yêu cầu.

Trách nhiệm của tôi gồm những gì? (What are my responsibilities?)

Tất cả các bịnh nhân ở Melbourne IVF chịu trách nhiệm về hành động và chăm sóc của chính bản thân.

Các điều quan trọng là:

 • cho các người chăm sóc quí vị biết ước muốn của quí vị
 • cho nhân viên biết khi có vấn đề
 • hiểu về điều trị của quí vị và đặt câu hỏi khi không rỏ
 • cho nhân viên biết thông tin chính xác về sức khỏe và các điều trị hiện thời của quí vị
 • đọc các giấy thông tin dành cho bịnh nhân do Melbourne IVF cung cấp
 • báo cho nhân viên Melbourne IVF biết nếu tình trạng của quí vị có thay đổi
 • làm theo cách điều trị của bác sĩ
 • đối xữ tử tế với nhân viên và các bịnh nhân khác
 • báo cho các Nhân viên Liên hệ Bịnh nhân và các y tá biết Ngày 1 của quí vị
 • đến các buổi hẹn được chỉ định, hay báo cho nhân viên biết khi cần thay đổi hẹn
 • trước khi khởi sự điều trị, sắp xếp việc trả tiền điều trị với Melbourne IVF
 • cần đưa giấy bác sĩ giới thiệu còn hiệu lực cho chuyên viên về khả năng sinh sản của quí vị và cung cấp bản sao của giấy nầy cho Melbourne IVF.

Phản hồi của Bịnh nhân (Patient Feedback)

Chúng tôi hoan nghênh mọi phản hồi của quí vị về tất cả các khía cạnh của việc chăm sóc quí vị tại Melbourne IVF.  Phản hồi nầy giúp chúng tôi tiếp tục cải tiến dịch vụ và toàn bộ chất lượng chăm sóc của chúng tôi.

Phản hồi cũng là cơ hội cho quí vị và bạn đời quí vị chia sẻ một cách kín đáo với chúng tôi các suy nghĩ và ý tưởng cũa mình về sự chăm sóc trong lúc điều trị.  Quí vị có thể phản hồi bằng một trong những cách thức sau đây:

 • Trực tiếp với nhân viên trong nhóm chăm sóc hay Điều phối viên Liên lạc Bịnh nhân của quí vị
 • Điện thoại đến nhân viên trong nhóm chăm sóc hay Điều phối viên Liên lạc Bịnh nhân của quí vị số (03) 9473 4444
 • Email đến feedback@mivf.com.au
 • Gởi thư đến: Patient Feedback, Patient Liaison Co-ordinator, Melbourne IVF, Suite 10, 320 Victoria Parade, East Melbourne VIC 3002

Các khó khăn thường có thể được giải quyết tốt đẹp nhất tại chỗ và khi vừa xảy ra.  Tuy nhiên nếu quí vị kông hài lòng với kết quả của phản hồi mà quí vị gởi đến Melbourne IVF,  quí vị có thể gởi đơn than phiền đến Ủy viên Dịch vụ Y tế (Health Services Commissioner) qua đường dây điện thoại 1800 136 066.

Tham gia Phản hồi Bịnh nhân của Melbourne IVF (Melbourne IVF Patient Feedback Survey)

Tham gia Phản hồi Bịnh nhân cũa Melbourne IVF cho quí vị (và bạn  đời quí vị) là cơ hội chia sẻ một cách kín đáo với chúng tôi các suy nghĩ và ý tưởng cũa mình về sự chăm sóc trong lúc điều trị .  Ban quản trị cao cấp của chúng tôi cùng với nhóm điều trị cứu xét các phản hồi mỗi tháng và áp dụng những cải tiến và huấn luyện nhân viên dựa theo những lời bình luận quí giá của quí vị.  Quí vị có thể vào website để phản hồi bất cứ lúc nào, www.mivf.com.au/feedback.

Chính sách Bảo mật và Giữ riêng tư  (Privacy & Confidentiality Policy)

Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng là mối quan tâm trọng yếu của Melbourne IVF và chúng tôi nhìn nhận điều nầy đòi hỏi một mối liên hệ dựa trên sự tin tưởng và bảo mật.  Một phần quan trọng của mối liên hệ nầy là bảo đảm mọi thông tin về sức khỏe cá nhân của quí vị được bảo quản một cách thích hợp nhằm tôn trọng sự riêng tư của quí vị.

Việc điều trị chứng khó sinh sản là việc làm của một nhóm chuyên viên khác ngành gồm có các chuyên viên về khả năng sinh sản, y tá, khoa học gia, chuyên viên tư vấn và nhân viên hành chánh.  Tất cả các nhân viên nầy có thể cần xem thông tin cá nhân của quí vị để chúng tôi có thể cung cấp điều trị theo yêu cầu của quí vị.

Melbourne IVF sẽ bảo quản thông tin cá nhân của quí vị theo Chính sách Bảo mật nầy và đúng với đạo luật về hồ sơ y tế Victorian Health Records Act.  Chính sách nầy giải thích các loại thông tin mà chúng tôi sẽ thu thập từ quí vị, cách sử dụng hay chuyển đạt thông tin đó, cách giữ gìn để bảo đảm sự bảo mật, và cách quí vị có thể xem thông tin đó. 

Điều quan trọng đối với chúng tôi là các mong đợi của quí vị về cách chúng tôi xử lý thông tin của quí vị cũng giống như các mong muốn của  chúng tôi.  Xin quí vị đừng ngại bàn với chúng tôi mọi vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin của quí vị với bác sĩ của quí vị hay bất kỳ nhân viên nào.

Thu thập Thông tin về Bịnh nhân (Collection of Patient Information)

Các chuyên viên về khả năng sinh sản và nhân viên của Melbourne IVF sẽ thu thập các thông tin cần thiết để chúng tôi có thể hướng dẫn, chăm sóc và quản lý theo yêu cầu của quí vị, hoặc theo điều kiện cũa luật về thu thập thông tin.  Thông tin nầy bao gồm:

 • Chi tiết liên lạc quí vị;
 • Tình trạng gia đạo/liên hệ nam nữ của quí vị;
 • Hồ sơ bịnh lý của quí vị ;
 • Hồ sơ bịnh lý của gia đình quí vị;
 • Những triệu chứng, chẩn bịnh và điều trị của quí vị;
 • Nguồn gốc sắc tộc của quí vị;
 • Chi tiết Medicare/bảo hiểm sức khỏe tư; và  
 • Chi tiết cách tính tiền/trả tiền.

Thông tin nầy thường sẽ do quí vị cung cấp trực tiếp.  Có thể là trong vài trường hợp chúng tôi cần nhận thông tin từ những nơi khác, bao gồm các bác sĩ khác, công ty bảo hiểm sức khỏe hay chuyên viên y tế và, với sự đồng ý của quí vị, từ thành phần gia đình của quí vị.

Sử dụng và Chia sẻ Thông tin Cá nhân (Use and Disclosure of Personal Information)

Các chuyên viên về khả năng sinh sản và nhân viên của Melbourne IVF sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của quí vị nhằm một số mục đích liên quan đến việc điều trị của quí vị.

Hơn nữa, chúng tôi có thể sử dụng thông tin không thể nhận diện từ hồ sơ y tế của quí vị để phân tích và nghiên cứu dữ kiện.

Sự An toàn và Phẩm chất của Dữ kiện (Data Quality and Security)

Melbourne IVF sẽ áp dụng mọi hành động hợp lý để thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập, sử dụng, cất giữ hay chia sẽ chính xác, đầy đủ, cập nhật và phù hợp với các việc làm và dịch vụ được chúng tôi cung cấp.

Để đạt được điều nầy, chúng tôi tin tưởng quí vị sẽ cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, như được trình bày trong phần trên về Quyền lợi và Trách nhiệm của Bịnh nhân.

Melbourne IVF quyết giữ gìn thông tin cá nhân của quí vị một cách an toàn, ngay tại chỗ và trong những nơi cất giữ thương mại an toàn và sẽ đặt để những điều cần thiết ngỏ hầu bảo vệ thông tin của quí vị không bị người không có thẩm quyền xem xét, thay đổi hay chuyển giao.  

Xem xét và Hiệu chỉnh (Access and Correction)

Trừ một số rất ít trường hợp được đạo luật riêng tư thừa nhận, quí vị có quyền xem thông tin y tế hay sức khỏe cá nhân của quí vị được chúng tôi giữ vào bất cứ lúc nào tiện cho cả quí vị và  Melbourne IVF hay yêu cầu chúng tôi giao thông tin nầy cho một phần tử thứ ba. 

Yêu cầu của quí vị phải được viết tay và quí vị có thể yêu cầu xin Đơn Giao ra (Release Form).  Xin chú ý có thể quí vị phải trả một lệ phí hành chánh và chờ tối thiểu 10 ngày làm việc để đủ thời gian thu thập tất cả các thông tin cần thiết.

Nếu quí vị cho rằng thông tin chúng tôi ghi lại không chính xác, quí vị phải viết thư thông báo đến chúng tôi.  Theo chính sách của chúng tôi các sửa đổi của quí vị sẽ được ghi lại và cất chung với thông tin sức khỏe của quí vị.  Hồ sơ nguyên thủy sẽ không bị xóa bỏ.

Giữ gìn hồ sơ (Retention of records)

Tuân theo điều luật qui định liên hệ, Melbourne IVF áp dụng chính sách giữ gìn hồ sơ y tế trong khoảng thời gian tối thiểu là bảy năm.

Các Cơ quan định luật và việc Chứng nhận Y viện (Regulatory Bodies and Clinic Accreditation)

Melbourne IVF phải cung cấp dữ kiện thống kê nhằm hội đủ điều kiện để được cấp giấy phép và tuân theo qui định của đạo luật về Điều trị Giúp Sinh sản, Assisted Reproductive Treatment Act 2008, và cũng để được chứng nhận của Ủy ban Chứng nhận Điều trị Sinh sản của Hội Khả năng Sinh sản Úc (Fertility Society of Australia’s Reproductive Treatment Accreditation Committee - RTAC).   Các hồ sơ y tế được Melbourne IVF giữ có thể được giao ra theo các mục đích nầy.

Hơn nữa, có thể nhân viên Melbourne cần xem thông tin điều trị nhằm mục đích kiểm tra và báo cáo với các cơ quan định luật báo cáo.

Back to top