Các Nguy cơ và Điều cần chú ý | Melbourne IVF

Sign in

You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive. Forgotten your password?

Register

The Melbourne IVF Patient Portal is exclusively made available to Melbourne IVF patients, to allow them to share their experiences and support each other through their fertility treatments.

Existing patients registration

Sign in

You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive. Forgotten your password?

Register

This section of the Melbourne IVF website is made exclusively available to GPs, Obstetricians and Gynaecologists.

For more information, please contact us.

Doctor registration
New enquiries
1800 111 483
Existing Patients
03 9473 4444
Clinic phone numbersBook an appointmentEmail us

Các Nguy cơ và Điều cần chú ý

Các Điều Quan trọng cần chú ý (Important Considerations)

Đông lạnh Phôi Dư thừa (Freezing Excess Embryos)

Mọi phôi dư thừa không được sử dụng trong chu kỳ điều trị, và thích hợp để đông lạnh, có thể được đông lạnh và tồn trử tối đa năm năm.  Nếu muốn thì quí vị có thể yêu cầu gia tăng thời gian cất giữ lâu hơn (cho tới tổng cộng mười năm) nhưng quí vị (và người bạn đời nếu phù hợp) phải ký giấy chấp thuận điề nầy.  Nếu muốn cất giữ lâu hơn mười năm quí vị phải nộp đơn lên Ủy ban Cứu xét Bịnh nhân (Patient Review Panel) (xem trang 52 của quyển Your Pathway of Care).

Điều quan trọng cần chú ý là không phải tất cả các bịnh nhân đều có phôi dư, hay phôi dư có thể được đông lạnh.  Khi có phôi dư thừa, các khoa học gia chỉ chọn những phôi mà họ nghĩ có thể chịu đựng quá trình đông lạnh.  Thế nhưng khi họ đông lạnh các phôi 'tốt nhất' vẫn có vài phôi không tồn tại. Theo luật ở Victoria, Melbourne IVF sẽ hủy bỏ những phôi không thích hợp cho việc di chuyển hay đông lạnh. 

Vì Melbourne IVF chủ yếu sử dụng phôi vào ngày 2, đa số phụ nữ (gần như 60%) cũng sẽ có phôi để đông lạnh.  Đối với phụ nữ trẻ hơn 36 tuỗi, 75% sẽ có phôi để đông lạnh.  Khi làm theo phương pháp được phát triển ở Melbourne IVF, 90–95% các phôi chịu đựng được quá trình đông lạnh/làm tan đá.

Các Vấn đề cần chú ý khi Đông lạnh Phôi (Issues to Consider when Freezing Embryos)

Có hai khía cạnh trong việc đông lạnh phôi mà quí vị cần chú ý đến.  Quí vị sẽ làm gì khi gia đình của quí vị trọn vẹn trong lúc vẫn còn phôi được cất giữ?  Trong trường hợp nầ quí vị có một số chọn lựa:

 • cho phép lấy phôi ra khỏi nơi cất giữ và hủy bỏ;
 • hiến tặng phôi cho một chương trình nghiên cứu ở Melbourne IVF hay ở nơi khác;
 • hiến tặng phôi cho một cặp nào đó.

Nếu trường hợp nầy xảy ra, quí vị sẽ được yêu cầu ký giấy chập thuận việc xử lý tùy theo ý của quí vị lúc đó. 

Việc xử lý phôi dư rỏ ràng có thể là vấn đề đạo lý khó xử cho tất cả những người liên hệ.  Nếu việc nầy khiến quí vị bận tâm, quí vị có thể chọn giới hạn số lương phôi được tạo ra trong chu kỳ điều trị đầu tiên.  Thường thì chúng tôi không đề nghị cách nầy vì nó có thể giới hạn cơ may thành công của IVF nhưng xin quí vị cứ tự nhiên bàn cách chọn lựa nầy với chuyên viên về khả năng sinh sản của quí vị.  

Các Điều cần Chú ý - chuyển nhiều phôi (Considerations — transferring multiple embryos)

Việc chuyển Một hay Nhiều Phôi:

Chính sách của Melbourne IVF, theo đúng với các hướng dẫn nghề nghiệp,  là yêu cầu chuyển mỗi lần một phôi đơn chiết thôi.  Tuy nhiên quí vị có thể chọn việc đặt hai phôi và thỉnh thoảng chuyên viên về khả năng sinh sản của quí vị sẽ đề nghị điều nầy.  Tại Melbourne IVF, chúng tôi không bao giờ đặt nhiều hơn hai phôi, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

Chuyển hai phôi thế cho một phôi không gia tăng gấp đôi cơ may thụ thai của quí vị, nhưng sẽ làm gia tăng nhiều hơn nguy cơ sanh đôi.  Nhiều cặp bị khó khăn sinh sản lâu năm có thể coi việc sinh đôi là một điều phúc.  Điều quan trọng phải nhớ là trẻ song sinh có nhiều nguy cơ bị khó khăn trong lúc sinh đẻ. 

Chấm dứt việc tồn trử đông lạnh có nghĩa là lấy phôi ra khỏi tủ đá và giữ ở nhiệt độ trong phòng cho tới khi phôi không còn có thể được sử dụng.  Melbourne IVF không được phép đem phôi ra khỏi nơi cất giữ trừ khi việc làm nầy: 

 • đúng với phương thức điều trị;
 • có giấy vchấp thuận của cả hai người cung cấp các giao tử để phôi thành hình chấp thuận cho Melbourne IVF làm điều nầy;
 • được Ủy ban Cứu xét Bịnh nhân (Patient Review Panel) ra lịnh đem phôi ra trong trường hợp hai người cung cấp các giao tử để phôi thành hình bất đồng ý kiến về thời gian cất giữ phôi.
 • được Ủy ban Cứu xét Bịnh nhân (Patient Review Panel) thông qua để đem phôi ra khỏi nơi cất giữ vì thời gian cất giữ theo luật hoặc qui định đã quá hạn và vì không thể liên lạc được với một hay hai người cung cấp giao tử.

Chúng tôi yêu cầu quí vị cho Melbourne IVF biết mọi chi tiết liên lạc mới để chúng tôi có thể liên lạc với quí vị về các phôi đông lạnh của quí vị.

Những sắp xếp tương lai về phôi trong trường hợp một trong hai người bạn đời qua đời: 

Đạo luật ART Act (2008) cho phép một cá nhân cung cấp giấy chấp thuận cho bạn đời của họ sử dụng các phôi được cất giữ sau khi họ qua đời.  Khi quí vị (và bạn đời của quí vị) hoàn tất giấy đồng ý với chuyên viên tư vấn trước khi khởi sự điều trị, cả hai người sẽ được hỏi xem có chấp thuận cho người bạn đời sử dụng phôi được cất giữ hay muốn phôi được hủy bỏ trong trường hợp quí vị qua đời.

Việc coi trọng tín ngưỡng của quí vị (Respecting your beliefs)

Ở Melbourne IVF chúng tôi hiểu có thể quí vị có những lo âu riêng biệt về việc điều trị sinh sản, tùy vào tín ngưỡng đạo giáo hoặc văn hóa của quí vị.  Thường thì những hiểu lầm hay lo âu đều được giải tỏa hay làm sáng tỏ một cách dể dàng.  Chúng tôi có chuyên viên giúp chúng tôi cung cấp cho quí vị một chương trình điều trị phù hợp với đạo giáo hoặc hoàn cảnh của quí vị, để đảm bảo chương trình giúp đở sinh sản được mọi người sử dụng.

Những Nguy cơ và Tác dụng phụ của việc Điều trị (Risks & Side Effects of Treatment)

Thất vọng có thẻ xảy ra trong một chu kỳ IVF:   Điều không may là không phải tất cả các chu kỳ IVF đều thành công.  Ở Melbourne IVF, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là quí vị biết IVF có thể đem đến thất vọng cũng như vui mừng.  Sau đây là sơ lược vắn tắt về những vấn đề có thể xảy ra.  

Hủy bỏ một chu kỳ điều trị:   Có thể cần hủy bỏ một chu kỳ điều trị vì thuốc sinh sản không mang lại kết quả mong muốn.  Trong vài trường hợp, thuốc không đem đến kết quả tốt khiến các buồng trứng sản xuất không đủ số trứng.  Điều nầy được phát hiện qua thử máu và chụp siêu âm cho thấy mức hocmon hay mức nẩy nở của nang thấp hay tăng chậm.   Các khó khăn ở giai đoàn nầy cho chúng tôi biết thêm về các mẫu hình hocmon và chúng tôi có thể thay đổi chương trình điều trị trong những nổ lực sau đó.  Các chu kỳ bị hủy bỏ ở giai đoạn nầy sẽ không bị tính trong chi phí tổng quát của IVF.  Hóa đơn sẽ bao gồm các dịch vụ cung cấp trước khi hủy bỏ chu kỳ và quí vị vẫn có thể được tiền hoàn trả của Medicare.

Không có trứng để thu gom:  Trong một chu kỳ IVF bình thường đa số các nang, nhưng không phải tất cả các nang được thấy khi siêu âm trong thời kỳ kích thích của quí vị, sẽ cung cấp một trứng vào lúc thu gom trứng.  Tỷ lệ thông thường là khoảng 70% các nang sẽ cung cấp một trứng.  Vài nang sẽ không cung cấp trứng nào cả.  Các nang nhỏ có thể cung cấp trứng nhưng thường thì trứng sẽ  không phát triển đúng mức (hoặc không thể sử dụng).  Vì vậy số nang thấy được khi siêu âm không như số trứng có thể thu gom được, nhất là khi các nang nhỏ cũng được đếm chung.

Không có được trứng thụ tinh hay phân chia:  Trung bình có khoảng 60% trứng thụ tinh.  Trong một số rất ít chu kỳ (1-3%), không có trứng nào thụ tinh cả.  Không phải tất cả các trứng thụ tinh sẽ phát triển thành một phôi thích hợp để được chuyển hay đông lạnh.  Thỉnh thoảng điều nầy do phẩm chất không tốt của tinh trùng hoặc của trứng.  Một kỹ thuật đặc biệt để chích thẳng tinh trùng vô trứng (ICSI) có thể giải quyết điều nầy trong chu kỳ tương lai.  Tuy nhiên cần nhớ rằng, dù sử dụng ICSI, không phải việc trứng thụ tinh và sau đó phân chia luôn luôn xảy ra.

Chuyển phôi nhưng vẫn không thụ thai:  Ghép phôi thường là thời điểm không thành công của một chu kỳ.  Điều không may là có nhiều phôi thiếu tất cả các gen cần thiết để có thể phát triển trọn vẹn và, mặc dù có vẻ khoẻ mạch khi chuyển sang, sẽ không cắm ghép và phát triển sau đó.  Những tiến triển mới trong lãnh vực chẩn bịnh gen trước lúc cắm ghép có thể giúp đở bịnh nhân trong những trường hợp nầy. 

Các tác dụng phụ có thể xảy ra khi điều trị IVF (Possible side effects of the IVF treatment)

Hội chứng buồng trứng bị kích thích quá cao (OHSS):  Hội chứng buồng trứng bị kích thích quá cao (OHSS)  là một trong những khó khăn nghiêm trọng của một chu kỳ IVF.  OHSS có thể xảy ra khi các buồng trứng phản ứng thuốc Hocmon Kích thích Nang quá mạnh (nghĩa là, khi có 20 nang hay nhiều hơn được phát hiện khi siêu âm).  Trong trường hợp nầy, các buồng trứng sản xuất một số lượng nang quá cao và trở nên to hơn một cách rỏ ràng.

Các triệu chứng nên chú ý và cần được báo cáo với các y tá hay chuyên viên về khả năng sinh sản của quí vị lập tức là:

 • Đau vùng bụng (không bớt dù đã uống thuốc giảm đau)
 • Buồn nôn nhiều và ối mửa
 • Lên ký và có cảm giác sình bụng
 • Hụt hơi thở
 • Gia tăng khát nước
 • Giảm nước tiểu

Nếu OHSS xảy ra ở mức độ trung bình hay nặng,  có thể quí vị phải vô bịnh viện để được tiêm chất lỏng và thuốc giảm đau vô mạch máu trong vòng vài ngày.  Cần nhấn mạnh là OHSS không là một chứng lâu dài, và trong vòng 10-14 ngày sau đó cơ thể quí vị sẽ trở lại trạng thái bình thường.

Trong dạng nặng nhất thì đây là một chứng nguy hiểm và báo chí khoa học đã báo cáo về tác dụng nghiêm trọng và gây nên tử vong. 

Trong trên 250,000 chu kỳ điều trị ở Úc, không có tử vong lần nào nhưng trong dạng nặng nhất thì chứng nầy có thể gây nguy hiểm đến tánh mạng và đã có xảy ra những trường hợp bị đông máu đáng kể.

Phản ứng có hại của thuốc:  Một số lớn phụ nữ được điều trị IVF sẽ có một chu kỳ kích thích tố.  Khi đó sẽ dùng hai loại thuốc khác nhau.  Loại thứ nhứt kích thích các buồng trứng phát ra thật nhiều nang, và loại thứ hai ngăn cản sự thả ra trứng (rụng trứng) quá sớm trong các nang nầy.

Các loại thuốc dùng trong việc điều trị IVF thường có nguy cơ thấp và rất ít cơ may quí vị bị bất cứ tác dụng phụ đáng kể nào.  Vài phụ nữ có thể bị các tác dụng phụ như nhức đầu, triệu chứng liên quan hocmon, phản ứng ngoài da, và triệu chứng như bị cảm cúm.

Các khó khăn trong việc thu gom trứng:  Để thu gom trứng, một cây kim rất nhỏ sẽ được đẩy xuyên qua thành âm đạo, vào trong vùng bụng, và vào trong cấu tạo cũa buồng trứng.  Khi thực hiện phương thức nầy có nguy cơ nhỏ bị nhiểm trùng vùng xương chậu, ra máu trong vùng nầy và tổn thương ruột, bọng đái hay các bộ phận khác trong cơ thể.

Nhiểm trùng vùng xương chậu:  Sau khi thu gom trứng theo phương thức nầy quí vị có nguy cơ bị nhiểm trùng vùng xương chậu, nhất là nếu quí vị đã từng bị chứng nầy, hay bị bịnh lạc màng tử cung/dạ con có liên quan đến các buồng trứng.  Trong đa số các trường hợp, việc nhiểm trùng rất nhẹ và được kềm chế nhanh chóng bằng trị liệu trụ sinh.

Ra máu:  Có rất ít nguy cơ bị ra máu, từ thành âm đạo hay từ trong cấu tạo buồng trứng. Rất thỉnh thoảng, các cấu tạo chung quanh buồng trứng, chẳng hạn như các mạch máu lớn, có thể bị tổn thương trong lúc thu gom trứng.

Tổn thương ruột và bọng đái:  Sự tổn thương các cấu tạo khác của vùng xương chậu, như bọng đái hay ruột, cũng có thể xảy ra trong lúc thu gom trứng.  Đây cũng là trường hợp rất hiếm xảy ra, tuy nhiên nếu bị thì có thể quí vị cần trở vô bịnh viện để được chẩn bịnh và điều trị bằng phẩu thuật.

Gây tê mê:   Chúng tôi sẽ cung cấp bác sĩ chuyên về tê mê để họ bàn với quí vị các nhu cầu cần thuốc tê mê của quí vị trước khi điều trị. 

Các kết quả không tốt có thể xảy ra cho quí vị khi mang thai và cho sức khỏe của em bé (Possible adverse outcomes of your pregnancy and the health of your baby)

Sảy thai:  Nguy cơ bị sảy thai vì IVF không cao hơn khi thụ thai tự nhiên. Với IVF, việc sảy thai xảy ra nhiều nhất là 25% trong tất cả các cuộc mang thai và nguy cơ sảy thai gia tăng rỏ rệt khi người phụ nữ càng lớn tuổi.  Đối với những phụ nữ trên 40 tuổi, nguy cơ sảy thai cao tới 40%.

Việc bị ra chút ít máu (hay ra máu giọt) xảy ra cho tối đa 55% các trường hợp thụ thai qua Kỷ thuật Giúp đở Sinh sản và không đáng lo trừ khi cùng lúc bị đau bụng càng lúc càng nhiều.

Thụ thai ngoài tử cung:  Thụ thai ngoài tử cung là khi thai ghép ở ngoài tử cung, thông thường trong ống dẫn trứng.  Nguy cơ thụ thai ngoài tử cung rất thấp nhưng có thể xảy ra trong tối đa 3% các trường hợp thụ thai qua IVF.  Điều nầy thường xảy ra hơn khi ống dẫn trứng đã bị tổn thương trước đó.  Nguy cơ thụ thai ngoài tử cung với IVF không cao hơn nguy cơ nầy khi thụ thai tự nhiên.

Mang nhiều thai cùng lúc:  Có nhiều thai qua IVF thường do việc chuyển vào nhiều phôi.  Trong đa số trường hợp chúng tôi đề nghị chỉ chuyển một phôi mà thôi vì việc mang song thai làm gia tăng nguy cơ gặp nhiều khó khăn khác nhau khi sinh đẻ và cho thai nhi.  Nhất là khi mang nhiều thai cùng lúc thì nguy cơ mất mạng và bị khiếm tật gia tăng gấp năm lần, và dể bị sinh thiếu tháng, trọng lượng thấp, hay bị liệt não.  

Sức khỏe của trẻ em được thụ thai nhờ IVF:  Nguy cơ kém sức khỏe khi sinh hay trong năm đầu tiên của các trẻ được thụ thai tự nhiên là khoảng 4% (bao gồm các vấn đề sức khỏe nặng và nhẹ). Tuy nhiên, nghiên cứu ở Western Australia và nơi khác đề nghị rằng, đối với các trẻ được thụ thai nhờ IVF, nguy cơ cho sức khỏe cao hơn một chút ở khoảng 5-6%.  Sự gia tăng nầy không có vẻ liên hệ với tình trạng riêng biệt nào.  Không rỏ tại sao lại có sự gia tăng nhỏ nầy, tuy nhiên có thể việc nầy liên quan đến sự kiện khó sinh sản làm gia tăng nguy cơ thai nhi bất thường chứ không do phương thức IVF.

Sức khỏe của cha mẹ sau IVF:  Có người lo lắng về tác dụng có thể xảy ra từ thuốc sinh sản cho sức khỏe lâu dài của người phụ nữ.

Khoảng 1 trong 90 phụ nữ trong cộng đồng bị ung thư buồng trứng và điều nầy thường xảy ra hơn cho phụ nữ chưa có con.  1 trong 11 phụ nữ bị ung thư vú, một lần nữa điều nầy thường xảy ra hơn cho phụ nữ chưa có con.  

Back to top