Khởi sự với Melbourne IVF | Melbourne IVF

Sign in

You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive. Forgotten your password?

Register

The Melbourne IVF Patient Portal is exclusively made available to Melbourne IVF patients, to allow them to share their experiences and support each other through their fertility treatments.

Existing patients registration

Sign in

You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive. Forgotten your password?

Register

This section of the Melbourne IVF website is made exclusively available to GPs, Obstetricians and Gynaecologists.

For more information, please contact us.

Doctor registration
New enquiries
1800 111 483
Existing Patients
03 9473 4444
Clinic phone numbersBook an appointmentEmail us

Sơ lược về cuộc hẹn cho các bịnh nhân mới

Điều kiện về thông dịch viên (Requirement for an interpreter)

Nếu quí vị cần thông dịch viên khi có hẹn tại Melbourne IVF, người làm việc nầy phải là một thông dịch viên có chứng nhận*.  Chúng tôi cũng yêu cầu quí vị cho Nhân viên Liên lạc Bịnh nhân (Patient Liaison Administrator) biết nhu cầu cần thông dịch viên khi lấy hẹn để họ sắp xếp điều này cho quí vị.  Nếu trong một cuộc hẹn nhân viên cảm thấy cần thông dịch viên thì cuộc hẹn đó sẽ bị hủy bỏ và trong các cuộc hẹn sau sẽ phải có thông dịch viên.  Trong trường hợp các cặp thì cả hai người đều phải nói được tiếng Anh.  Nếu một trong hai không nói tiếng Anh thì sẽ cần có thông dịch viên có chứng nhận.  Xin chú ý, thông dịch viên (có chứng nhận) không thể là một người bạn hay thành phần gia đình.

*Để có thông dịch viên có chứng nhận, xin liên lạc Translating and Interpreting Service (Dịch vụ phiên dịch và thông dịch) số 131 450.

Sơ lược về cuộc hẹn cho các bịnh nhân mới (Overview of new patient appointments)

Cuộc hẹn với Chuyên viên về Khả năng Sinh Sản trước khi điều trị (Pre-treatment Fertility Specialist Appointment)

Trong cuộc hẹn đầu tiên với chuyên viên về khả năng sinh sản tất cả các điều tra và trị liệu trước kia sẽ được tái xét và thử nghiệm máu sẽ được làm lại nếu cần thiết (bao gồm HIV, viêm gan B và C).  Trước khi điều trị có thể quí vị sẽ phải có cuộc hẹn cuối cùng với chuyên viên về khả năng sinh sản của quí vị để bàn qua chi tiết về chương trình điều trị.  Chuyên viên về khả năng sinh sản của quí vị cũng chuẩn bị cho quí vị ký giấy đồng ý phẩu thuật (Operative consent form).  Văn kiện nầy ghi là quí vị hiểu rỏ các nguy cơ của phương pháp IVF và các phương thức liên hệ.

Nếu quí vị tạm ngưng việc điều trị hơn 6 tháng sau cuộc hẹn nầy, có thể quí vị phải có một cuộc hẹn khác vì các điều trị luôn luôn được cập nhật.

Thông tin cho những Bịnh nhân Mới của Melbourne IVF (Information for New Patients at Melbourne IVF)

3 Điểm Kiểm tra lý lịch (3 Point ID Check)

Một khi quí vị là bịnh nhân của Melbourne IVF, mỗi khi liên lạc với Melbourne IVF (tận mặt, qua điện thoại hay email), chúng tôi cần quí vị cung cấp 3 điểm lý lịch (ID) để thông tin y tế cũa quí vị luôn luôn được bảo mật.  Khi trình thẻ lý lịch Melbourne IVF, quí vị cần cung cấp thêm một điểm lý lịch.  Các điểm lý lịch bao gồm: 

• tên họ quí vị;

• ngày tháng năm sinh.

Và một trong những điều sau đây:

• địa chỉ;

• số đăng ký Melbourne IVF;

• số Medicare.

Các chi tiết nầy sẽ được công nhận với quí vị khi đăng ký. 

Các Cuộc hẹn của Bịnh nhân Mới (New Patient Appointments)

Để giúp quí vị chuẩn bị việc điều trị, một thành viên của nhóm Hành chánh Liên lạc Bịnh nhân sẽ sắp xếp cho quí vị các cuộc hẹn dành cho bịnh nhân mới tại Melbourne IVF (East Melbourne, Box Hill, Parkville, và Mt Waverley).

1. Cuộc hẹn với Ban Hành chánh Liên lạc Bịnh nhân (Patient Liaison Administration session)

Mỗi bịnh nhân sẽ có một Nhân viên Liên lạc Bịnh nhân (Patient Liaison Administrator).  Người nầy là nhân viên liên lạc chính về các vấn đề hành chánh.  Nhân viên Liên lạc Bịnh nhân của quí vị sẽ gặp quí vị tận mặt hay qua điện thoại để: 

 • trình bày các giá cả hiện thời của Melbourne IVF, ước lượng phần hoàn trả của  Medicare và vai trò bảo hiểm sức khỏe tư;
 • trình bày các cách trả tiền chi phí điều trị có thể được chọn lựa;
 • giữ các chi tiết hiện tại của quí vị gồm địa chỉ email, giấy giới thiệu còn hiệu lực của bác sĩ cũa quí vị
 • xác nhận phòng khám và bịnh viện nào của Melbourne IVF được quí vị chọn (riêng cho việc điều trị IVF);
 • trình bày thủ tục xin giấy kiểm tra hình sự của cảnh sát và giấy kiểm tra bảo vệ trẻ em (police and child protection order checks) (Xin chú ý Melbourne IVF phải nhận các văn kiện nầy trước cuộc hẹn tư vấn của quí vị).

Thủ tục xin: (Process for undertaking) 

 1. Giấy Kiểm tra Hình sự của Cảnh sát/Công an - Criminal (Police) Record Checks (Victoria Police)
 2. Giấy Kiểm tra Bảo vệ Trẻ em - Child Protection Order Checks (Department of Human Services)

1.  Thủ tục xin Giấy Kiểm tra Hình sự của Cảnh sát

Thế theo luật Victorian ART Act 2008, cả hai người bạn đời (nếu phù hợp), phải cung cấp bản chính của Giấy Kiểm tra Hình sự (Criminal Record check), mới có thể khởi sự chương trình Điều trị Giúp đở Sinh sản, Assisted Reproductive Treatment (ART). 

Để giúp bịnh nhân bắt đầu được điều trị nhanh chóng, mọi bịnh nhân phải nộp cho Melbourne IVF Giấy Kiểm tra Hình sự (Criminal Record Check) ít nhất 48 tiếng trước cuộc hẹn tư vấn dành cho bịnh nhân mới, lúc đó các giấy đồng ý được ký, hoặc trước khi bắt đầu chu kỳ mới cho các bịnh nhân đang được điều trị của Melbourne IVF.

Có thể tải đơn xin từ website của Cảnh sát Victoria:
www.police.vic.gov.au, và làm theo các chỉ dẫn sau đây:
 1. Bấm vào  ‘Our services’ (Dịch vụ của chúng tôi)
 2. Bấm vào ‘Police Record Checks’ (Kiểm tra Hồ sơ Cảnh sát/Công an)
 3. Di chuyển xuống và bấm vào ‘Online application form for the National Police Certificate’ (Đơn xin Chứng chỉ từ Cảnh sát Quốc gia) trên mạng để lấy đơn.  Văn kiện pdf sẽ tải về.

Xin chú ý:  để đảm bảo Giấy Kiểm tra Hình sự cũa quí vị phù hợp cho việc điều trị ART xin bấm vào ô: 

 • Section E  (phần E)
 • Option 1 (chọn 1)
 • Contact with Children (liên lạc với trẻ em)
 • Xin cũng viết vô ô trống phía dưới Option 1 hàng chữ ‘IVF Applicant’ (IVF nộp đơn)

Một khi quí vị nhận được Giấy Kiểm tra Hình sự , xin quí vị đưa giấy nầy cho Nhân viên Liên lạc Bịnh nhân hoặc gởi về:

Melbourne IVF
Attn: ARTA2008
10 / 320 Victoria Parade
East Melbourne VIC  3002
 
Chúng tôi sẽ gởi trả lại quí vị Giấy Kiểm tra Hình sự một khi các thủ tục hành chánh được hoàn tất.   

Thông tin cũng có đăng ở website của chính phủ:  www.health.vic.gov.au

2.  Thủ tục xin Giấy Kiểm tra Bảo vệ Trẻ em

Thể theo luật Victorian ART Act 2008, xin làm theo chỉ dẩn dưới đây để nộp đơn xin Giấy Kiểm tra Bảo vệ Trẻ em:

 1. Tải về và in từ website cũa Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services):  Đơn “Request for child protection order check” (Xin giấy kiểm tra bảo vệ trẻ em).
 2. Tải về và in từ website cũa Melbourne IVF:  Giấy “Consent to authorise Melbourne IVF to request Child Protection Order Check” (Chấp thuận cho Melbourne IVF  nộp đơn xin Giấy Kiểm tra Bảo vệ Trẻ em). Hoặc lấy những đơn nầy ở bất cứ y viện Melbourne IVF nào.
 3. Đem đến Melbourne IVF các đơn xin Giấy Kiểm tra Bảo vệ Trẻ em  Và Giấy Chấp thuận cho Melbourne IVF nộp đơn xin Giấy Kiểm tra Bảo vệ Trẻ em, hay gởi về: 
Melbourne IVF
Attn: ARTA2008
10/320 Victoria Parade
East Melbourne VIC 3002 
 1. Melbourne IVF sẽ chuyển các đơn xin Giấy Kiểm tra Bảo vệ Trẻ em của quí vị đến DHS.
 2. Một khi hoàn tất thủ tục, DHS sẽ gởi thẳng tới Melbourne IVF Giấy Kiểm tra Bảo vệ Trẻ em.

3. Hoàn tất thủ tục Kiểm tra Hình sự và Kiểm tra Bảo vệ Trẻ em

Một khi Melbourne IVF nhận được cả hai Giấy Kiểm tra Hình sự và Giấy Kiểm tra Bảo vệ Trẻ em của quí vị, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục kiểm tra theo luật ART Act 2008 rồi trả các giắy nầy lại cho quí vị.  Chúng tôi sẽ liên lạc quí vị sớm nếu cần thêm thông tin, trước khi bắt đầu cuộc điều trị của quí vị.

Xin xem trên website của chúng tôi nếu muốn biết thêm thông tin liên quan đến việc kiểm tra.  Trong trường hợp quí vị thắc mắc về Giấy Kiểm tra Hình sự hay Bảo vệ Trẻ em, và ảnh hưởng điều nầy trong việc có thể khởi sự điều trị ART  của quí vị, xin liên lạc Giám đốc Tư vấn (Counsellor Manager) của chúng tôi, Marianne số (03) 9473 4444.

4. Liên lạc Dịch vụ Hành chánh dành cho Bịnh nhân cũa Melbourne IVF (Patient Services Administrator)

Nếu quí vị có thắc mắc về thủ tục làm giấy kiểm tra, chúng tôi khuyến khích quí vị gọi các Nhân viên chuyên lo Dịch vụ Hành chánh Bịnh nhân số (03) 9473 4444. 

Trong Cuộc hẹn Liên lạc Bịnh nhân (Patient Liaison Appointment) quí vị phải trả chi phí hành chánh bao gồm chi phí của các cuộc hẹn dành cho bịnh nhân mới cũa quí vị.  Nếu quí vị đang theo chu kỳ điều trị của người hiến tặng, các lệ phí quản lý cũng phải được trả trong cuộc hẹn nầy.  

Liên lạc qua email 

 1. Nếu quí vị muốn liên lạc qua email với nhân viên Melbourne IVF để tìm hiểu việc điều trị xin quí vị yêu cầu điều nầy ngay lúc đó.  Quí vị cần cung cấp 3 điểm lý lịch mổi khi liên lạc với nhân viên Melbourne IVF. 
 2. Nếu quí vị muốn nhận thông tin tổng quát dành cho khách hàng và các tờ tin tức v.v. qua email, chúng tôi cần sự đồng ý của quí vị để lưu lại địa chỉ email của quí vị cho mục đích nầy.
 • Một khi quí vị cho Melbourne IVF địa chỉ email của quí vị, quí vị có bổn phận bảo vệ việc mở  email nầy.
 • Quí vị cần thông báo cho chúng tôi nếu thay đổi địa chỉ email hoặc không muốn lưu lại địa chỉ nầy trong các hồ sơ của Melbourne IVF.

2. Buổi Thông tin với Y tá dành cho Bịnh nhân Mới (A New Patient Nursing Information session)

Quí vị sẽ được chăm sóc bởi một nhóm nhỏ y tá (thông thường từ 1 đến 3) do bác sĩ điều trị chỉ định để liên tục chăm sóc quí vị.  Một thành viên trong nhóm y tá cũa quí vị sẽ :

 • trình bày chương trình điều trị của quí vị, cùng với mọi chỉ dẫn đặc biệt theo lời yêu cầu của bác sĩ;
 • chỉ dẩn cho quí vị cách tự tiêm thuốc và bàn về các loại thuốc được bác sĩ ra toa;
 • xác nhận quí vị và bạn đời quí vị đã ký các giấy đồng ý (bao gồm giấy đồng ý phẩu thuật được quí vị và bạn đời quí vị ký trước mặt bác sĩ);
 • xác nhận quí vị và bạn đời quí vị (nếu phù hợp) đã hoàn tất các thử nghiệm máu.

3. Buổi Tư vấn (A Counselling session)

Đạo luật ở Victoria đòi hỏi tất cả các bịnh nhân (bao gồm cả bạn đời của quí vị) phải được tư vấn trước khi khởi sự điều trị khả năng sinh sản, hoặc khi thay đổi phương pháp điều trị (chẳng hạn như từ IUI qua IVF).

Cuộc hẹn nầy có mục đích giúp quí vị chú ý đến tất cả các ảnh hưởng của việc khởi sự điều trị trên phương diện xã hội, tâm lý, cơ thể và đạo lý.  Đối với nhiều cá nhân và nhiều cặp, đây là lần đầu tiên có cơ hội bàn về ảnh hưởng của việc không sinh sản của họ và tâm trạng của họ khi khởi sự điều trị.

Trong cuộc hẹn đầu tiên của quí vị với chuyên viên tư vấn, các đề tài sau đây sẽ được bàn đến:

 • kinh nghiệm của quí vị trong việc không sinh sản được đến ngày hôm nay và vì sao quí vị đi đến quyết định khởi sự điều trị; 
 • quá trình liên hệ lứa đôi trong quá khứ và hiện tại;
 • kết quả khám nghiệm của quí vị và ảnh hưởng của điều nầy, sự sẳn sàng khởi sự IVF của quí vị và sự quan tâm đến tâm trạng của quí vị nếu như cuộc điều trị không mang lại sự mang thai;
 • làm sao xử lý những ảnh hưởng có thể xảy ra của việc điều trị trên phương diện cảm xúc và cơ thể, việc làm và các trách nhiệm khác, cùng các mối liên hệ của quí vị với gia đình/bạn bè/đồng nghiệp và mối liên hệ của quí vị với bạn đời quí vị (nếu phù hợp);
 • những ảnh hưởng của việc đông lạnh và cất giữ (các) phôi và quyết định trong tương lai về (các)  phôi (xem phần nói về 'Điều cần Chú ý khi Đông lạnh và Cất giữ các Phôi')
 • những vấn đề khác hay mối quan tâm khác liên hệ đến việc điều trị của quí vị.

Ở cuối cuộc hẹn, chuyên viên tư vấn sẽ hỏi quí vị có sẳn sàng hay không để ký giấy đồng ý sau khi hiểu rỏ mọi điều.  Chuyên viên tư vấn sẽ đọc cho quí vị nghe mọi điều trong giấy đồng ý cùng với các câu hỏi trong đó. 

Ngoài buổi tư vấn bắt buộc, chúng tôi cũng cung cấp tư vấn hổ trợ. 

Là một bịnh nhân, quí vị có thể được tư vấn hổ trợ bất cứ lúc nào trong thời kỳ điều trị.  Chúng tôi có kinh nghiệm giúp đở các cá nhân và các cặp trong việc đối phó các hoàn cảnh và tâm trạng khó khăn, và trong lúc tư vấn, khuyến khích quí vị nên có hành động tích cực để cảm thấy mình đóng vai trò chủ động hơn đối với việc điều trị, các cảm xúc, sức khỏe cơ thể của  mình và các người có liên hệ.

Khởi sự Điều trị - Ngày 1 cũa Chu kỳ Kinh nguyệt của Quí vị (Starting Treatment – Day 1 of Your Menstrual Cycle)

Ngày 1 của chu kỳ kinh nguyệt của quí vị (máu ra từng dòng), quí vị cần liên lạc với Nhân viên Liên lạc Bịnh nhân của quí vị để người đó kiểm lại với quí vị:

 • Melbourne IVF đã nhận được giấy giới thiệu còn hiệu lực của bác sĩ;
 • Melbourne IVF đã được cung cấp Giấy Kiểm tra Hình sự và Giấy Kiểm tra Bảo vệ Trẻ em;
 • Kế hoạch trả tiền do quí vị chọn đã được sắp xếp xong.

Sau đó Nhân viên Liên lạc Bịnh nhân cũa quí vị sẽ giúp quí vị liên lạc nhóm y tá của quí vị để họ hướng dẫn quí vị khởi sự chu kỳ điều trị của quí vị.

Back to top